Đảng bộ xã Sông Lô có 12 chi bộ với 263 đảng viên. Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ xã đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng ủy, nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”', “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chương trình số 15- CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo chất lượng, tiến độ, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.

Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chủ động, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Các chi bộ trực thuộc căn cứ vào kế hoạch triển khai tại chi bộ mình. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo thực hiện, thường xuyên bám sát nhiệm vụ được phân công, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc chi bộ tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

 Đảng uỷ, các chi bộ đã triển khai quán triệt, phổ biến, học tập, Chỉ thị số 05-CT/TW một cách bài bản, sâu rộng với nhiều cách làm sáng tạo, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đã làm chuyển biến rõ nét về nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã. Qua đó, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã dần được nâng lên, hạn chế được tình trạng đùn đẩy, né tránh việc khó, thiếu trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thi hành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao được vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của các cấp ủy đảng từ xã đến khu dân cư.

Đảng ủy đã chọn khâu đột phá trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ở địa phương là: “Nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”. Chỉ đạo tổ chức các hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, gắn với việc tự phê bình và phê bình tại các cuộc họp hàng tháng của các chi bộ. Kết quả năm 2017, 2018, 12 chi bộ trực thuộc đã tổ chức gần 300 buổi sinh hoạt chi bộ với hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia sinh hoạt với nhiều nội dung sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời dạy, những kỷ niệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Thành Phố Việt Trì với Bác Hồ thông qua cuốn tài liệu sinh hoạt chi bộ, cùng với tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Bên cạnh đó, để việc quán triệt, triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành 04 kế hoạch, 01 chương trình hành động, 02 quyết định và nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện; tổ chức in, cấp phát tới 100% đảng viên của Đảng bộ xã tài liệu nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; in sao đĩa DVD bài nói của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi tới các chi bộ để làm tài liệu tuyên truyền... Đã tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tăng cường tính minh bạch, công khai trong việc giải quyết các vấn đề lớn, nhạy cảm, bức xúc, nổi cộm tại địa phương.

Việc xây dựng kế hoạch thực hiện của tập thể, cá nhân trong năm 2017, 2018 được thực hiện tốt. Cụ thể năm 2018, Ban Thường vụ Đảng đã ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đăng ký với Ban Thường vụ Đảng ủy 25 nhiệm vụ trọng tâm tập trung giải quyết; các đoàn thể chính trị - xã hội  đăng ký giải quyết 5 vấn đề. Với những nội dung tập trung giải quyết như: vấn đề vệ sinh môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng ở khu dân cư, nâng cao ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới ở khu dân cư… Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề như: vệ sinh môi trường: quá trình thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã bộc lộc một số bất cập như các điểm tập kết rác thường xuyên động tồn đọng, các hộ gia đình treo các túi rác dọc đường gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã xây dựng biện pháp khắc phục bằng cách đầu tư thêm xe chở rác, vận động nhân dân mua thùng rác, phân loại rác. Đến nay đã khắc phục được tình trạng rác tồn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Thông qua việc xây dựng kế hoạch và đăng ký việc làm theo Bác của các tổ chức, cá nhân; nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm kéo dài, tồn đọng đã được xử lý. Kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước được tăng cường, công tác cải cách hành chính gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Chất lượng các hội nghị, kỳ họp, các cuộc giao ban được nâng lên. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tăng cường mối quan hệ phối hợp với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, thường xuyên phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó, nhiều điển hình tiên tiến với nhiều cách làm hay thiết thực, hiệu quả đã phát huy tác dụng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Việc xây dựng, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo Bác luôn được Đảng ủy xã chú trọng và quan tâm. Qua đó đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa trong xã hội, kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, cách làm hình thức, kém hiệu quả, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2018, xã hoàn thành 100% chỉ tiêu KT-XH, thu ngân sách nhà nước đạt 175,1% KH, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,94%  , 8/8 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, xã đạt  chuẩn xã Văn hóa nông thôn mới. MTTQ các đoàn thể xã đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ, Chính quyền xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                                

                                                             

( Xuân Tám)
Tin cùng sự kiện:
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.