PHẦN THỨ NHẤT

 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

        Thành phố Việt Trì, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ, là một trong 11 trung tâm vùng của cả nước. Từ buổi bình minh dựng nước, các Vua Hùng đã chọn nơi đây làm kinh đô của nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên trong lịch sử của dân tộc Việt Nam.

        Thời kỳ thực dân Pháp cai trị, Việt Trì là một làng nằm trong Tổng Lâu Thượng thuộc huyện Hạc Trì. Hòa bình lập lại, tháng 2/1955, thị trấn Việt Trì được thành lập; sau khi sáp nhập thêm xã Phong Châu - Bạch Hạc (7/6/1957) thị trấn Việt Trì chuyển thành thị xã Việt Trì.

          Ngày 4/6/1962, Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 65-CP thành lập thành phố Việt Trì trực thuộc tỉnh Phú Thọ gồm thị xã Việt Trì và 04 xã: Minh Khai, Tân Dân, Lâu Thượng, Minh Phương. Ngày 1/9/1962, Hội đồng Chính phủ có Quyết định số 91, giải thể huyện Hạc Trì, chuyển hai xã Hùng Thao (Cao Xá) và Thống Nhất (Thụy Vân) về huyện Lâm Thao; những xã còn lại nhập vào thành phố Việt Trì. Thời điểm này, thành phố Việt Trì gồm: Thị trấn Bạch Hạc, thị xã Việt Trì và 07 xã là Quất Thượng, Chính Nghĩa (nay là địa bàn các phường Tiên Cát, Thọ Sơn, Thanh Miếu, Bến Gót), Minh Khai (Minh Phương), Tân Dân, Dữu Lâu, Lâu Thượng, Minh Nông. Đến ngày 5/7/1977, Hội đồng Chính phủ có Quyết định về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh, các xã: Vân Phú, Phượng Lâu (của huyện Phù Ninh), Thuỵ Vân (của huyện Lâm Thao) và 02 thôn Mộ Hạ, Lang Đài (của huyện Vĩnh Tường) sáp nhập vào thành phố Việt Trì.

       Ngày 13/01/1984, Hội đồng Bộ trưởng ra quyết định số 10-HĐBT phân vạch địa giới xã, phường của thành phố Việt Trì, đổi tên thị trấn Bạch Hạc thành phường Bạch Hạc và lập các phường mới, thành phố Việt Trì gồm 08 phường, 08 xã. Ngày 8/4/2002, Chính phủ ra Nghị định số 39-NĐ/CP, thành lập phường Dữu Lâu và phường Bến Gót thuộc thành phố Việt Trì. Ngày 14/10/2004, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 180/2004/QĐ-TTg công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại II. Ngày 10/11/2006, Chính phủ có Nghị định số 133/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, các xã Chu Hoá, Hy Cương, Thanh Đình, thuộc huyện Lâm Thao và các xã Hùng Lô, Kim Đức thuộc huyện Phù Ninh về thành phố Việt Trì. Ngày 10/7/2008 theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khoá XII, xã Tân Đức thuộc huyện Ba Vì, Tỉnh Hà Tây (cũ) được sáp nhập vào thành phố Việt Trì. Ngày 05/05/2010 tại Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ thành lập các phường: Minh Phương, Minh Nông, Vân Phú thuộc thành phố Việt Trì. Ngày 04/5/2012, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 528/QĐ - TTg, công nhận Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ với 23 đơn vị hành chính. Từ  ngày 01/01/2020, thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Phú Thọ, xã Tân Đức sáp nhập vào phường Minh Nông; thành phố Việt Trì còn 22 đơn vị hành chính, gồm 13 phường và 09 xã.

       Thành phố Việt Trì hiện nay có 11.175,11 ha diện tích tự nhiên gồm 22 đơn vị hành chính, với 176 khu dân cư; dân số của Thành phố là trên 218 nghìn người. Đảng bộ thành phố Việt Trì hiện có 54 chi, đảng bộ trực thuộc, với 453 chi bộ cơ sở và trên 16 nghìn đảng viên.

PHẦN THỨ HAI

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

I. Các phong trào đấu tranh trước khi có Đảng

        Dưới ách thống trị của chính quyền thực dân phong kiến, nhân dân Việt Trì đã đứng lên đấu tranh chống lại ách thống trị của chúng, tham gia các cuộc nổi dậy của các sỹ phu yêu nước trong các phong trào kháng Pháp. Những năm đầu thế kỷ XX học sinh, viên chức ở Việt Trì hưởng ứng cuộc vận động để tang cụ Phan Chu Trinh; tham gia tổ chức Quốc dân Đảng yêu nước do Nguyễn Thái Học lãnh đạo chống thực dân Pháp. Tại Bạch Hạc, từ năm 1930 đã hình thành một tổ chức quần chúng của Đảng là Nông hội đỏ do các đảng viên ở Vĩnh Yên xây dựng đã nhận truyền đơn từ Vĩnh Yên để rải ở Bạch Hạc và Việt Trì với nội dung “ủng hộ Nghệ Tĩnh” và phản đối thực dân Pháp đàn áp phong trào công nông Nghệ Tĩnh dã man. Trong thời kỳ Mặt trận Dân chủ (1936 - 1939) đã hình thành một số tổ chức quần chúng hoạt động khá sôi nổi như: Hội truyền bá quốc ngữ, Hội ái hữu, Nghiệp đoàn, Hướng đạo sinh… thực hiện mục tiêu đòi quyền dân chủ, dân sinh, các tổ chức ái hữu công nhân đấu tranh đòi tăng lương, không được đánh đập công nhân…

II. Thành lập chi bộ Đảng, tiến tới giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám

        Cuối năm 1939, chi bộ Đảng Bạch Hạc - Việt Trì (Tiền thân của Đảng bộ Thành phố ngày nay) ra đời đánh dấu mốc son đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Thành phố. Đến đây, Việt Trì chính thức có cơ sở Đảng, có chi bộ lãnh đạo.

        Đầu năm 1940, Xứ uỷ Bắc Kỳ điều đồng chí Nguyễn Văn Giốc về hoạt động ở Việt Trì và làm việc trong Nhà máy chế biến bột giấy, đồng chí đã tập hợp một số đảng viên ở Việt Trì và thành lập chi bộ Đảng độc lập trên cơ sở tách từ chi bộ Bạch Hạc - Việt Trì, thường gọi là Chi bộ Nhà máy Giấy Việt Trì do đồng chí Nguyễn Văn Giốc làm Bí thư chi bộ, lãnh đạo các phong trào của địa phương.

        Từ khi có chi bộ Đảng lãnh đạo, phong trào cách mạng ở Bạch Hạc, Việt Trì đã tiến những bước vững chắc từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đấu tranh kinh tế đến đấu tranh chính trị và cùng với cả nước đứng lên khởi nghĩa góp phần vào thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 giành chính quyền về tay Nhân dân.

III. Quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển

1. Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, vừa kháng chiến vừa kiến quốc (1945 - 1954)

       Sau khi giành được chính quyền về tay Nhân dân, Việt Trì bắt tay ngay vào giải quyết một số nhiệm vụ cấp bách đó là: chống nạn đói, xoá mù chữ và đối phó với âm mưu chống phá cách mạng của kẻ thù và bè lũ tay sai.

        Để bảo vệ chính quyền non trẻ, các đoàn thể cứu quốc và đội tự vệ được chấn chỉnh và bổ sung thêm quân số cùng với vệ quốc đoàn giữ gìn trật tự trị an, ngăn chặn sự phá hoại của bọn Tàu - Tưởng và Quốc dân đảng phản động, bảo vệ cách mạng và tài sản của Nhân dân.

        Nhằm dập tắt nạn đói, nhân dân Việt Trì đã bớt khẩu phần ăn, san sẻ lương thực giúp đỡ những gia đình bị đói. Phần lớn các gia đình đều đặt “Hũ gạo đồng tâm”. Chỉ sau một tháng, Nhân dân đã ủng hộ được hàng ngàn cân lương thực giúp đỡ các gia đình bị đói, do đó cơ bản khắc phục được nạn đói. Cuộc vận động diệt giặc dốt, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống mới diễn ra sôi nổi, hầu hết các làng, xã, thị trấn đều tổ chức các lớp bình dân học vụ cho những người chưa biết chữ. Sau hơn một năm đã xóa nạn mù chữ cho hàng ngàn người. Trong chín năm kháng chiến, lực lượng vũ trang Việt Trì, các đội du kích xã Chính Nghĩa, Minh Nông và Đại đội Trần Phú đã bám dân, bám đất phối hợp với quân chủ lực đánh 462 trận lớn nhỏ, diệt 186 tên địch, bắt sống 13 tên. Nhân dân đóng góp hàng vạn ngày công và hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm cùng nhiều phương tiện phục vụ các chiến trường góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước viết nên bản anh hùng ca chiến thắng Điện Biên Phủ.

2. Thời kỳ vừa xây dựng CNXH, vừa kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975)

        Hòa bình lập lại, những năm đầu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Việt Trì được Trung ương Đảng và Chính phủ chọn làm điểm xây dựng khu công nghiệp. Ngày 28/11/1958, đồng chí Lê Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ đặt nhát cuốc đầu tiên khởi công xây dựng khu công nghiệp Việt Trì.

        Trong khi công trường xây dựng khu công nghiệp đang khẩn trương thi công, ngày 13/4/1959, một vinh dự lớn đã đến với cán bộ, công nhân viên công trường là được đón Bác Hồ về thăm. Tại đây, Người đã căn dặn: “Đây là khu công nghiệp đầu tiên của nước ta. Xưa các Vua Hùng đã chọn làm nơi đóng đô dựng nước. Nay ta xây dựng Đất Tổ thành một khu công nghiệp to lớn, làm cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Từ đây ta sẽ bắt đầu cho công cuộc xây dựng to lớn của cả đất nước. Vinh dự này là thuộc về các cô, các chú đang xây dựng Đất Tổ”.

        Những lời căn dặn của Bác là nguồn động viên to lớn đối với cán bộ, công nhân đang xây dựng Khu công nghiệp nói riêng và của nhân dân Việt Trì nói chung.

        Sau hơn 3 năm khẩn trương xây dựng, ngày 18/3/1962, khu công nghiệp đã hoàn thành đi vào hoạt động. Trên cơ sở đó ngày 4/6/1962, Chính phủ đã ra Quyết định thành lập thành phố Việt Trì thuộc tỉnh Phú Thọ; Từ năm 1968, Thành phố trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của Tỉnh.

        Khi giặc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc, Việt Trì là một trong những trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Trong khói lửa chiến tranh ác liệt, Đảng bộ và chính quyền Thành phố đã lãnh đạo Nhân dân “vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước, vừa tiếp tục xây dựng CNXH”. Toàn Thành phố đoàn kết một lòng kiên cường bám máy, bám lò, vừa sản xuất, vừa phục vụ chiến đấu và chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của không lực Hoa Kỳ và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, đời sống và học tập của nhân dân Thành phố. Thực hiện “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Trì đã nô nức tòng quân tham gia chiến đấu trên các chiến trường. Các lực lượng vũ trang Thành phố đã hiệp đồng chặt chẽ, dũng cảm chiến đấu, bắn rơi 15 máy bay Mỹ, góp phần xứng đáng cùng Nhân dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

3. Thời kỳ thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN (1976 - 1985)

        Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, nhân dân Việt Trì bước vào thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai, lần thứ ba, giành được những kết quả to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; sản xuất nông nghiệp phát triển khá; công nghiệp Trung ương và địa phương được đẩy mạnh.

        Trong khi nhân dân thành phố Việt Trì đang hăng hái thi đua lao động sản xuất thì năm 1979 chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Đảng bộ và nhân dân Thành phố đã huy động hàng ngàn thanh niên hăng hái lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

        Năm 1981, thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, các hợp tác xã nông nghiệp đã tích cực tổ chức cho nhân dân sản xuất. Kinh tế gia đình phát triển, đời sống nhân dân từng bước ổn định; văn hoá, giáo dục, y tế có điều kiện phát triển; công tác xây dựng Đảng được quan tâm, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của Thành phố.

4. Thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (từ năm 1986 đến nay)

        Năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng trong đó trọng tâm là đổi mới kinh tế. Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đảng bộ và Nhân dân thành phố Việt Trì tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo chung tay xây dựng và phát triển Thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sau hơn 30 năm đổi mới, kinh tế Thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, các thành phần kinh tế được tạo điều kiện phát triển. Kết cấu hạ tầng đô thị phát triển ngày càng đồng bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt.

        Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội của Thành phố phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước, bình quân cả giai đoạn 5 năm (2015-2020) đạt 9,64%/năm. Tính riêng  trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu tác động rất nặng nề của đại dịch Covid-19 song thu ngân sách Nhà nước đạt 506,13 tỷ đồng, đạt 50,6% kế hoạch, bằng 105,5% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng so với cùng kỳ; Một số sản phẩm có sản lượng đạt và vượt 50% kế hoạch như: sản phẩm Plastic, sản phẩm in, Camera và sản phẩm quang học....; Một số ngành có sản lượng sản xuất giảm song tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 8.938 tỷ đồng, bằng 51,5% kế hoạch, tăng 10,3 % so với cùng kỳ.

        Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị, tập trung tăng diện tích, nhân rộng các mô hình sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và hoa chất lượng cao; khuyến khích các đơn vị tư nhân đầu tư vào nông nghiệp; mở các lớp dạy nghề và hỗ trợ cho nông dân chuyển đổi việc làm, nâng cao tay nghề; chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đối với các làng nghề truyền thống. Chương trình xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu đề ra trước 02 năm so với kế hoạch; đến hết năm 2018, 10/10  xã của Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Việt Trì được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

        Thành phố đã tập trung các nguồn lực thực hiện ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra đó là: đầu tư kết cấu hạ tầng; phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và xây dựng Đô thị văn minh văn hóa. Nhiều công trình hạ tầng kinh tế kỹ thuật được Trung ương, Tỉnh đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố như: Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Quốc lộ 32C, cầu Hạc Trì, cầu Văn Lang, đường Phù Đổng, đường Trường Chinh; hệ thống giao thông nội thị được phát triển nhanh góp phần mở rộng không gian đô thị, giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 83%; các tuyến đường chính đô thị được chiếu sáng 100%.  Hạ tầng đô thị Thành phố ngày càng được đầu tư xây dựng đồng bộ, diện mạo Thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp; ý thức chấp hành quy chế quản lý đô thị và các quy định về nếp sống văn hóa tại các khu dân cư ngày càng được nâng lên và đi vào nề nếp. Các dự án hạ tầng dịch vụ du lịch trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào sử dụng như: Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang, Khách sạn Mường Thanh, Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ... Một số trung tâm thương mại, siêu thị lớn, chợ thành phố Việt Trì  hoàn thành và đi vào hoạt động; Tập trung đầu tư hạ tầng, trùng tu, tôn tạo, phục dựng và bảo tồn giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; phát hành Bản đồ di sản, Bản  đồ du lịch Thành phố và Trang thông tin du lịch Việt Trì.  Thành phố đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan xây dựng các tua, tuyến du lịch; hình thành tuyến phố chuyên doanh, ẩm thực; quan tâm đào tạo,  bổ sung nguồn nhân lực phục vụ hoạt động du lịch, đưa một số khách sạn chất lượng cao vào sử dụng.... giúp lượng khách du lịch đến Thành phố ngày càng tăng.

         Lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ. Ngành giáo dục đào tạo Thành phố luôn là một trong những lá cờ đầu của toàn Tỉnh, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được giữ vững; quy mô, mạng lưới trường lớp được mở rộng; cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường học được tăng cường. Các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn có nhiều cố gắng mở rộng các loại hình, tăng cường liên kết đào tạo các cấp học, ngành học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho Thành phố, Tỉnh và khu vực.

        Các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao được quan tâm chỉ đạo sâu rộng. Chú trọng quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, nhất là thiết chế văn hóa khu dân cư; nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa thông tin trên địa bàn. Làm tốt công tác giữ gìn và phát huy giá trị hai di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” và “Hát Xoan Phú Thọ”; các lễ hội, các trò diễn dân gian được quan tâm phục dựng. Chú trọng chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. Chỉ đạo xây dựng, ban hành và tuyên truyền rộng rãi Quy tắc ứng xử văn hóa trên địa bàn thành phố Việt Trì. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm đều đạt 96% trở lên; 100% khu dân cư có nhà văn hoá và hoạt động hiệu quả.

         Công tác y tế, dân số, đảm bảo đời sống, lao động, việc làm và thực hiện chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đi đôi với chủ động, quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là tăng cường chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng chống dịch Covid -19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Thành phố thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế; cải tạo, nâng cấp trạm y tế đạt chuẩn; phổ biến kiến thức pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhân dân, về dân số và phát triển, về giảm tỷ lệ hộ nghèo theo phương pháp đa chiều...

        Quốc phòng, an ninh được Thành phố quan tâm chỉ đạo góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, kế hoạch luyện tập, diễn tập chiến đấu hàng năm; đảm bảo 100% chỉ tiêu giao với chất lượng cao. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và các chính sách của Đảng, Nhà nước về giải quyết tồn tại sau chiến tranh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, phạm pháp hình sự được kiềm chế; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng được tăng cường. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động lễ hội, sự kiện chính trị xã hội, các đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc tại Tỉnh và Thành phố.

        Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ, góp phần củng cố lập trường, quan điểm, rèn luyện, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và phẩm chất, đạo đức lối sống đối với cán bộ, đảng viên. Tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, góp phần làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, giữ gìn sự trong sạch, đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác dân vận chính quyền có nhiều đổi mới. Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân được duy trì nền nếp; góp phần giải quyết tốt những vướng mắc, phát sinh từ cơ sở; tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

        Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động như: Tăng thời gian đối thoại, chất vấn tại kỳ họp, đổi mới trong tiếp xúc cử tri, trong giám sát; đổi mới trong công tác ra nghị quyết; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp; phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020. Nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông theo hướng hiện đại” trong tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

        Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội, các hoạt động lễ hội, tôn giáo, tín ngưỡng. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, Nhân dân Thành phố tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành quản lý của chính quyền các cấp, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, chung tay xây dựng Thành phố ngày càng phát triển, giàu đẹp.

        Với những thành tích và kết quả đã đạt được, Nhân dân và cán bộ thành phố Việt Trì vinh dự được Đảng, Nhà nước và Tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập các hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều năm được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Thành phố  và 13 tập thể được  phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 01 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”; 06 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 03 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động”, 136 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; hàng ngàn đồng bào, chiến sỹ trong Thành phố được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục phấn đấu giành kết quả to lớn hơn trong giai đoạn mới.

PHẦN THỨ BA

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG VỮNG BƯỚCTIẾN VÀO THỜI KỲ MỚI

        Phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đã đạt được, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phương hướng chung là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của Nhân dân; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, kết quả đã đạt được cũng như những điều kiện, thời cơ mới; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và giải quyết tốt các vấn đề xã hội; lấy phát triển các ngành dịch vụ thương mại làm động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục thực hiện ba khâu đột phá về tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ và xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; xây dựng thành phố Việt Trì phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

        Mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2020-2025 được Nghị quyết đã xác định cụ thể: Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh) tăng bình quân 8%/năm trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 47.000 tỷ đồng trở lên; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn do Thành phố thực hiện đến năm 2025 đạt từ 1.200 tỷ đồng trở lên; Giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất canh tác nông nghiệp và thủy sản đến năm 2025 (tính theo doanh thu giá hiện hành) đạt từ 145 triệu đồng trở lên. Về văn hóa - xã hội: Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 khoảng 9,1%; Tỷ lệ lao động đang làm việc qua đào tạo đến năm 2025 đạt từ 75% trở lên; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 60% trở lên; tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,03%/năm, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,04%/năm; đến năm 2025, có 33,1 bác sỹ/1 vạn dân; 112,9 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 98% trở lên; tỷ lệ phường văn minh đô thị đạt từ 90% trở lên; Duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về môi trường: Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 100%; Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư tập trung đến năm 2025 đạt 100%. Về xây dựng Đảng: Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trên 85%, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ dưới 2%; Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trở lên đạt 80% trở lên, tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,1%.

        Mục tiêu đã thể hiện ý chí quyết tâm, khát vọng vươn lên mạnh mẽ và sự đoàn kết, nhất trí cao, đồng sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của Đảng bộ và Nhân dân thành phố Việt Trì; Nghị quyết đã xác định 05 nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp chủ yếu, đó là: (1) Phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế theo hướng bền vững, lấy phát triển thương mại dịch vụ là động lực, phấn đấu tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt từ 8% trở lên. (2) Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh hiện đại. (3) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội. (4) Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. (5) Làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng từ Thành phố đến cơ sở  gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động, công tác chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND các cấp đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động của các cấp chính quyền. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở.

        Cùng với việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Thành phố, cấp ủy Đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, làm lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đồng thời thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố về phòng, chống đại dịch. Luôn xác định công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta; cùng với  hệ thống chính trị các cấp, chúng ta quyết tâm sớm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid-19.

*****

          Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/1962 - 04/6/2022) là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố ôn lại truyền thống hào hùng trong quá trình xây dựng và phát triển; bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp, cống hiến, sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố qua các thời kỳ cách mạng; đồng thời cũng là dịp để quảng bá các thành tựu phát triển, hình ảnh về văn hoá, con người thành phố Việt Trì với bạn bè trong, ngoài Tỉnh và quốc tế. Cổ vũ và nâng cao hơn nữa ý chí phấn đấu tự lập, tự cường, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức xây dựng thành phố Việt Trì ngày càng văn minh, hiện đại; xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Phú Thọ - Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

*****

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/1962 - 04/6/2022)!

2. Đảng bộ và Nhân dân Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XXI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025!

3. Đảng bộ và Nhân dân Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4. Quyết tâm xây dựng thành phố Việt Trì xứng tầm đô thị loại I - Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam!

5. Đảng bộ và Nhân dân Thành phố phát huy truyền thống anh hùng, chủ động, sáng tạo, xây dựng thành phố Việt Trì ngày càng văn minh, hiện đại!

6. Quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Việt Trì (04/6/1962 - 04/6/2022)!

7. Chung sức, đồng lòng xây dựng đô thị Việt Trì ngày càng văn minh, hiện đại!

8. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Việt Trì quyết tâm thực hiện tốt phong cách công dân Thành phố: thanh lịch, thân thiện, mến khách, giàu tính nhân văn, mang đậm tình người Đất Tổ!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

                                                                         

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY VIỆT TRÌ
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Sở TNMT làm việc với UBND thành phố về tiến độ đo dạc, lập hồ sơ địa chính
Chiều ngày 5/6/2023, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với UBND thành phố Việt Trì về việc đánh giá tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, chuẩn bị cơ sở dữ liệu đất đai năm 2023; trao đổi một số vướng mắc trong...
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...