THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Cập nhật ngày: 27/12/2016 19:49
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng tại các phường, xã: Thanh Miếu, Bến Gót, Minh Nông, Sông Lô và Phượng Lâu - thành phố Việt Trì. Cụ thể như sau:

I. Các ô đất bán đấu giá:

1. Phường Thanh Miếu:

1.1. Các ô đất tại khu Đồi Măng thuộc khu 14, phường Thanh Miếu:

a, Một (01) ô đất khu nhà ở Thương mại thuộc băng 1 đường Vũ Thê Lang ( Ô đất số TM22)

- Diện tích: 95,0 m2

- Giá khởi điểm: 4.700.000đ/ 1m2 (Bốn triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2 (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 40.000.000đ/ 1 ô đất  (Bốn mươi triệu đồng).

b, Tám (08) ô đất khu đất nhà ở liền kề, băng 1 đường Vũ Thê Lang

( Từ ô đất số L01 đến ô đát số L08)

- Diện tích: từ 88,0 m2  đến 90,0 m2;

- Giá khởi điểm: 6.500.000đ/ 1m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2 (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 60.000.000đ/ 1 ô đất  (Sáu mươi triệu đồng).

c, Một (01) ô đất khu nhà ở Liền kề, băng 2 đường Vũ Thê Lang (Ô đất số B3):

- Diện tích: 99,55 m2;

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 25.000.000đ/ 1 ô đất;  (Hai mươi lăm triệu đồng).

d, Ba mươi sáu (36) ô đất khu đất nhà ở liền kề thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang (Từ ô đất số L09 đến ô đất số L44):

- Diện tích: từ 90,0 m2  đến 120,4 m2;

- Giá khởi điểm: 3.500.000đ/ 1m2 (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2 (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 30.000.000đ/ 1 ô đất  (Ba mươi triệu đồng).

e, Một (01) ô đất khu nhà ở Song Lập thuộc băng 2 đường Vũ Thê Lang (Ô đất số SL26):

- Diện tích:  204,5 m2

- Giá khởi điểm: 2.500.000đ/ 1m2 (Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 45.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bốn mươi lăm triệu đồng).

1.2. Các ô đất khu vực đường Vũ Thê Lang và hạ tầng kỹ thuật hai bên đường (đoạn từ nút E4 đến đường Nguyễn Tất Thành).

a, Bốn mươi (40) ô đất băng 1 đường Vũ Thê Lang

- Diện tích:  Từ 133,0 m2  đến 230,39 m2

- Giá khởi điểm: 6.500.000đ/ 1m2 (Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2; (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 120.000.000đ/ 1 ô đất;  (Một trăm hai mươi triệu đồng).

b, Tám mươi lăm (85) ô đất băng 1 tuyến giao thông số 1 và số 10

- Diện tích:  Từ 126,0 m2  đến 343,08 m2

- Giá khởi điểm: 5.000.000đ/ 1m2 (Năm triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2; (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 80.000.000đ/ 1 ô đất;  (Tám mươi triệu đồng).

c, Một trăm ba mươi bảy (137) ô đất thuộc tuyến giao thông nội bộ trong khu vực

- Diện tích:  Từ 85,0 m2  đến 383,74 m2

- Giá khởi điểm: 3.500.000đ/ 1m2 (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 50.000.000đ/ 1 ô đất;  (Năm mươi triệu đồng).

2. Phường Bến Gót: Mười sáu (16) ô đất băng 2 đường Hùng Vương thuộc khu Việt Hưng, phường Bến Gót (Từ ô đất số A17 đến ô đất số A30; ô đất số A36; ô đất số A37):

- Diện tích: từ 77,0 m2 142,6 m2 ; ;

- Giá khởi điểm: 4.000.000đ/ 1m2 (Bốn triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2; (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 45.000.000đ/ 1 ô đất;  (Bốn mươi lăm triệu đồng).

3. Phường Minh Nông: Một trăm bốn mươi sáu (146) ô đất thuộc khu vực Bãi Hạ Bạn.

3.1. Khu vực 1: Tám mươi (80) ô đất.

- Diện tích: từ 97,0 m2/ô đến 111,0 m2/ô đất.

- Giá khởi điểm: 2.200.000đ/ 1m2 (Hai triệu hai trăm nghìn đồng);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi triệu đồng).

3.2. Khu vực 2: Sáu mươi sáu (66) ô đất.

- Diện tích: từ 77,0 m2/ô đến 130,0 m2/ô đất.

- Giá khởi điểm: 2.000.000đ/ 1m2 (Hai triệu đồng);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2(Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi triệu đồng).

4. Xã Sông Lô: Năm (05) ô đất băng 1 đường Hùng Vương thuộc khu vực Đồng Cửa Đình

            - Diện tích: 90,0 m2/ô;

- Giá khởi điểm: 8.000.000đ/ 1m2 (Tám triệu đồng chẵn);

- Bước giá: 300.000đ/ 1m2;  (Ba trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 70.000.000đ/ 1 ô đất; (Bảy mươi triệu đồng chẵn).

5. Xã Phượng Lâu: Mười bốn (14) ô đất thuộc khu Đồi Chùa

- Diện tích:     từ 100,0 m2/ô đến 125,0 m2/ô đất.

- Giá khởi điểm: 1.900.000đ/ 1m2; (Một triệu chín trăm nghìn đồng chẵn);

- Bước giá: 200.000đ/ 1m2;  (Hai trăm nghìn đồng chẵn);

- Tiền đặt trước: 20.000.000đ/ 1 ô đất; (Hai mươi triệu đồng chẵn).

 (Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định)

II. Xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

1. Xem tài sản ngoài thực địa: Khách hàng liên hệ để xem trên thực địa ô đất bán đấu giá tại UBND các phường, xã có đất bán đấu giá hoặc qua bản đồ được niêm yết tại: UBND các xã, phường; UBND thành phố Việt Trì và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ.

             2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ:

            Thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết 16h ngày 06/01/2017

            Địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ:

+ Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

+ Phòng Tài chính Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

             3. Nộp tiền đặt trước:

+ Chỉ thu tiền đặt trước trong 02 ngày: 05/01/2017 và 06/01/2017 (trong giờ hành chính)

+ Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày bán đấu giá ( trong giờ hành chính)

           III. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian tổ chức bán đấu giá: Từ 8h00 ngày 09/01/2017.

2. Địa điểm: Tại Hội trường UBND phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá QSDĐ.

 

Mọi chi tiết về hồ sơ, ô đất bán đấu giá xin liên hệ:

         Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Thọ (Địa chỉ:Tầng 3 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209).

Hoặc: Phòng Tài chính-Kế hoạch (Địa chỉ: Tầng 3 UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 847 184).

Hoặc: UBND các phường, xã có đất bán đấu giá trên./.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố Việt Trì;

- UBND các phường, xã nơi có đất;

- Báo Phú Thọ(đ/t) ; Cổng TTĐT STP ;

- PGĐ Sở (ô. Dương) ;

- Phát hành cùng HSĐG ;

- L­ưu VT, HS.

                           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

                      Nguyễn Xuân Quý

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  CHIẾN LƯỢC - QUY HOẠCH
Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050
Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050.
  Người phát ngôn báo chí
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND THÀNH PHỐ VÀ CÁC PHƯỜNG, XÃ
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Thành phố Việt Trì tăng cường quản lý nội quy Công viên Văn Lang.
Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo mỹ quan, trật tự hồ Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì đang tổ chức các hoạt động kiểm tra, nhắc nhở nhằm ngăn chặn tình trạng câu cá của một số người dân.