Ngày 29/3 , Trung tâm chính trị Thành phố phối hợp với Ban tổ chức Thành ủy Việt Trì khai giảng lớp bồi dưỡng Đảng mới khóa I năm 20 21 . Đồng chí Bùi Mạnh Thường - Phó Trưởng B an tổ chức Thành ủy dự lễ khai giảng.

          Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 130 đảng viên mới được kết nạp đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy Việt Trì và một số chi, đảng bộ đóng trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 10 ngày, các đảng viên sẽ được học tập, nghiên cứu 10 bài bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, bao gồm: Chủ nghĩa Mac – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường QP, AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các đảng viên còn được nghiên cứu 4 chuyên đề về Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

          Đây sẽ là những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của người đảng viên. Tham gia lớp học cũng là dịp để các đảng viên học tập, trao đổi, thảo luận, làm giàu vốn tri thức, từ đó xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu rèn luyện cụ thể đề trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

​          Kết thúc khóa học, các đảng viên sẽ viết bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập và được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang