Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 02 /QÐ-UBND
Người ký : PCT: Nguyễn Thu Hiền
Nơi ban hành : UBND Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 04/01/2023
Ngày có hiệu lực : 04/01/2023