Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 35/QÐ-UBND
Người ký :
Nơi ban hành :
Ngày phát hành : 06/01/2022
Ngày có hiệu lực : 06/01/2022