Lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Quân sự xã Hùng Lô
Cập nhật ngày: 18/05/2024 15:50
Đảng uỷ xã Hùng Lô vừa tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự, nhiệm kỳ 2024-2025.

 

     Chi bộ Quân sự xã Hùng Lô được thành lập gồm 8 đảng viên, chỉ định đồng chí Bí thư Đảng ủy xã giữ chức Bí thư Chi bộ. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân trong Ban chỉ huy quân sự xã và đơn vị dân quân; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để giải quyết và báo cáo cơ quan có thẩm quyền; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Ngay sau khi đi vào hoạt động, chi bộ hoàn thành các thủ tục ổn định tổ chức; ban hành Quy chế làm việc, đảm bảo trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân; xác định rõ mối quan hệ công tác, chế độ làm việc; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

    Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Thu Phương – Minh Quang