Tân Dân tổ chức học tập chuyên đề năm 2024
Cập nhật ngày: 17/05/2024 11:41
Sáng ngày 17/5, phường Tân Dân đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay” và Nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

  Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Trường Chính trị Tỉnh Phú Thọ truyền đạt các nội dung chuyên đề năm 2024, gồm có các phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và xây dựng nền văn hóa mới; Vận dụng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người đất Tổ đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập trong giai đoạn hiện nay… Cùng một số nội dung trao đổi, thảo luận trong sinh hoạt chuyên đề năm 2024 tại các chi bộ. Đồng thời, cán bộ, đảng viên cùng nghiên cứu, trao đổi nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

      Thông qua việc học tập, quán triệt, nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người Phú Thọ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; giúp các cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên, bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh, lối sống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

      Sau hội nghị, việc học tập sẽ được gắn liền với các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của cơ quan, đơn vị, qua đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân./.

Minh Chính – Huy Hưng