Việt Trì tổng kết phong trào hội nông dân năm 2023
Cập nhật ngày: 07/01/2024 09:16
Ngày 05/01, H ội n ông dân Thành ph ố đ ã t ổ chức hội nghị tổng kết hoạt động c ông tác H ội v à phong trào nông dân năm 2023, tri ển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.


Năm 2023, hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân Thành phố được duy trì nề nếp và hiệu quả. Nhiệm vụ công tác Hội và các phong trào thi đua của các cấp Hội được triển khai thực hiện, bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành uỷ, sự phối hợp hoạt động có hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở.


Trong năm, các cấp Hội đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt chi, tổ Hội đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo số lượng và chất lượng hội viên ngày càng được nâng cao. Năm 2023, đã kết nạp mới được 182 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn thành phố 11.789 hội viên, đạt 93% so với hộ nông dân. Trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đã tổ chức tuyên truyền, vận động 7.258 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, qua bình xét số hộ đạt SXKD giỏi các cấp là 4.375 hộ; thành lập mới được 05 Câu lạc bộ “Nông dân giỏi”; 01 CLB “Nông dân triệu phú”, 13 CLB “Nông dân giỏi” với 179 thành viên tham gia.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tổ chức tốt các hoạt động tương trợ giúp đỡ nhau trong nội bộ nông dân, thông qua phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, cho mượn vốn, đổi công, cung cấp cây, con giống, vật tư, tạo việc làm cho hộ nông dân nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn với tổng giá trị trên 413 triệu đồng, trên 297 ngày công; trực tiếp giúp đỡ hội viên nông dân thoát nghèo được 5 hộ; phối hợp giúp đỡ 7 hộ thoát nghèo.


 

Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cấp Hội đã cụ thể hoá bằng việc tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại dưới nhiều hình thức: hiến đất, đóng góp tiền, ngày công, chấp hành tốt việc bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án, đồng thời thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị và phong cách công dân Việt Trì.

 

Các hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cung ứng phân bón NPK Lâm Thao; hướng dẫn, hỗ trợ thành lập các Hợp tác xã, Tổ hợp tác; chuyển đổi số trong nông nghiệp, hỗ trợ nông dân kết nối tiêu thụ nông sản được đẩy mạnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp, thoả thuận hợp tác với các ban, ngành, doanh nghiệp, nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.  


 

Tại hội nghị, đại diện hội nông dân cơ sở đã tham gia ký kết thực hiện các chỉ tiêu, nội dung hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Nhân dịp tổng kết, 01 tập thể, 01 cá nhận đã được nhận Bằng khen của TW hội nông dân Việt Nam. Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 02 tập thể, 01 cá nhân; UBND Thành phố tặng giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân. Hội nông dân Thành phố cũng khen thưởng cho 8 tập thể, 23 cá nhân đạt thành tích.

Thu Phương – Minh Quang