Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng hai mươi hai (22) ô đất ở thuộc địa bàn phường Vân Phú, phường Nông Trang và xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì.
Cập nhật ngày: 16/11/2023 10:08
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng hai mươi hai (22) ô đất ở thuộc địa bàn phường Vân Phú, phường Nông Trang và xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì. ( Chi tiết dưới đường link )

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/thang%2011/don%20vi%20dau%20gia.pdf