Kế hoạch xét tuyển Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2023
Cập nhật ngày: 18/09/2023 08:39
Kế hoạch xét tuyển Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2023. ( Chi tiết dưới đường link )

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%209/SO%20NOI%20VU.pdf

 

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%209/KE%20HOACH.pdf