Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2022
Cập nhật ngày: 10/08/2023 15:09
Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2022

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%208/signed-signed-qd%20cong%20khai%20quyet%20toan%202022.pdf

 

/UserFiles0/files/Data/Van%20ban%20dieu%20hanh%20thanh%20pho/Nam%202023/Thang%208/signed-phu%20bieu%20kem%20theo%20qd%203047.pdf